Obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je TECHMAT s.r.o, IČO: 36 338 451, A. Sládkoviča 2424/191, 018 61 Beluša (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.techmat-sk.eu.

1.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3 Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.2.Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.3.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne iné údaje.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1.Predávajúci je povinný:

a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad)

3.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.Kupujúci je povinný:

a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
e. v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy a neprevzatia objednaného tovaru povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške logistických nákladov predávajúceho

4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

5. Kúpna cena

5.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

5.2.Akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

5.3.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.4.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.5.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci je v tom prípade povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, vrátane nákladov na dopravu a iných poplatkov rovnakým spôsobom, akým použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

5.6.V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a kupujúci je v takomto prípade povinný vrátiť predmet kúpnej zmluvy.

 

6. Dodacia lehota

6.1. Pokiaľ nie je u výrobku uvedené inak, dodacia lehota je do 14 pracovných dní od objednania tovaru.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva tovaru

7.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1.Podla zák.č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na ďiaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov §7, máte právo odstúpiť od takto uzatvorenej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese:  TECHMAT s.r.o., A. Sládkoviča 2424/191, 018 61 Beluša, alebo e-mailom: objednavky@techmat-sk.eu . Vzor odstúpenia od zmluvy nájdete nižšie. Tovar, ktorý sa vracia nesmie javiť známky používania, musí byť kompletný s príslušenstvom vrátane záručného listu, návodu, atď. Musí byť nepoškodený a kupujúci ho zasiela spolu s dokladom o kúpe. Tovar, ktorý kupujúci vracia je vhodné posielať doporučene a poistený, avšak nie na dobierku.

8.2.Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri platbe, ak ten výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby. Z vrátenej čiastky bude odpočítaný pripadný poplatok vyplývajúci z použitého spôsobu úhrady. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

8.3.Pri odstúpení od zmluvy kupujúci vracia tovar výhradne na svoje náklady!

8.4.Spotrebiteľ nie je opravnený odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  2. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
  3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar na starostlivosť o chrup, príslušenstvo pre holiace strojčeky, atď.

 

8.5 VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.)

 

Komu: TECHMAT s.r.o, A.Sládkoviča 2424/191, 01861 Beluša, tel.: 0907 800 441, mail: objednavky@techmat-sk.eu

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy, faktúra č. ...............................................................

Dátum objednania/objednávka č. ....................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa ........................................................................................................

Adresa spotrebiteľa ..........................................................................................................................

Telef. číslo spotrebiteľa ....................................................................................................................

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru) ........................................................

..........................................................................................................................................................

Peniaze si prajem vrátiť na bankový účet ........................................................................................

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej forme) ...........................................

Dátum ......................

 

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1.Prevádzkovateľom e-shopu www.techmat-sk.eu je spoločnosť: TECHMAT s.r.o.,IČO: 363 384 51, so sídlom: A.Sládkoviča 2424/191, 018 61 Beluša

9.2.Vykonaním objednávky na www.techmat-sk.eu kupujúci poskytuje v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa za účelom vykonania objednávky a uzavretia kúpnej zmluvy s predávajúcim, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami. Predávajúci nevydá osobné údaje kupujúceho tretím osobám s výnimkou kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO: 35 834 498, so sídlom: Technická 7, 82104 Bratislava, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, prijal a udržuje primerané technické a organizačné opatrenia,aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, strate alebo zneužitiu. Predávajúci eviduje osobné údaje kupujúce po dobu 10 rokov od poslednej platnej objednávky. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov. Kupujúcim môže byť iba osoba, ktorá dosiahla vek 16 rokov. Ak kupujúci nedosiahol vek 16 rokov, musí požiadať svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním osobných údajov.

9.3.Za účelom skvalitnenia služieb zákazníkom zasielame dotazníky Heureka. Prevádzkovateľ tejto internetovej stránky vrámci hodnotenia spokojnosti prenáša osobné údaje v rozsahu: a e-mailová adresa spoločnosti HEUREKA Shopping s.r.o.. Kupujúcemu je umožnené kedykoľvek požiadať o ukončenie zasielania týchto dotazníkov, táto možnosť je uvedená v každom jednotlivom dotazníku.

9.4.Prihlásením sa k odberu noviniek, akcii a zliav (newslettrov) súhlasíte so spracovaním osobných údajov na účely oslovovania s marketingovými ponukami spoločnosti TECHMAT s.r.o.,IČO: 363 384 51, so sídlom: A.Sládkoviča 2424/191, 018 61 Beluša, a to v rozsahu maximálne 6 mailov /rok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Čas platnosti súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa udelenia súhlasu alebo posledného poskytnutia služieb. Osobné údaje nebudú poskytované do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k profilovania zákazníka. Poskytnutím osobných údajov dotknutá osoba nadobúda právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov, právo na prenos osobných údajov na iného správcu, právo namietať proti spracovaniu osobných údajov a právo na odvolanie súhlasu. Právom dotknutej osoby je kedykoľvek sa obrátiť na úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9.5.Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci spracováva jeho osobné údaje v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, môže požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie alebo podať námietku voči spracovaniu emailom zaslaným na adresu predajna@techmat-sk.eu. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby bezodkladne a vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

9.6.Internetová stránka www.techmat-sk.eu, ktorú prevádzkuje spoločnosť TECHMAT s.r.o.,IČO: 363 384 51, so sídlom: A.Sládkoviča 2424/191, 018 61 Beluša používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto internetových stránok s tým súhlasíte. Samotné cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať. Užívatelia majú možnosť odmietnuť spracovávať súbory cookies, napríklad tým, že vo svojom prehliadači spustí funkciu anonymného prehliadania alebo nastaviť používanie len niektorých cookies.

 

10. Alternatívny spôsob riešenia sporov

10.1.Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sve vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: objednavky@techmat-sk.eu

10.2.Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú e-mailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporu.

10.3.Návrh môžete podať spoôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využit formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webe príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.4.Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je tu: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

10.5.Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je: ars@soi.sk

10.6.Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €
  • ak je vzhľadom na všetko okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia a podobne.

10.7.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Stažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

10.8.Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2.V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3.V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.6. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.

11.4.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.5.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov

11.6.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.7.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.