8. Osobné údaje a ich ochrana

1. Prevádzkovateľom e-shopu www.techmat-sk.eu je spoločnosť: TECHMAT s.r.o.,IČO: 363 384 51, so sídlom: A.Sládkoviča 2424/191, 018 61 Beluša

2. Vykonaním objednávky na www.techmat-sk.eu kupujúci poskytuje v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa za účelom vykonania objednávky a uzavretia kúpnej zmluvy s predávajúcim, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami. Predávajúci nevydá osobné údaje kupujúceho tretím osobám s výnimkou kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO: 35 834 498, so sídlom: Technická 7, 82104 Bratislava, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, prijal a udržuje primerané technické a organizačné opatrenia,aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, strate alebo zneužitiu. Predávajúci eviduje osobné údaje kupujúce po dobu 10 rokov od poslednej platnej objednávky. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov. Kupujúcim môže byť iba osoba, ktorá dosiahla vek 16 rokov. Ak kupujúci nedosiahol vek 16 rokov, musí požiadať svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním osobných údajov.

3. Za účelom skvalitnenia služieb zákazníkom zasielame dotazníky Heureka. Prevádzkovateľ tejto internetovej stránky vrámci hodnotenia spokojnosti prenáša osobné údaje v rozsahu: a e-mailová adresa spoločnosti HEUREKA Shopping s.r.o.. Kupujúcemu je umožnené kedykoľvek požiadať o ukončenie zasielania týchto dotazníkov, táto možnosť je uvedená v každom jednotlivom dotazníku.

4. Prihlásením sa k odberu noviniek, akcii a zliav (newslettrov) súhlasíte so spracovaním osobných údajov na účely oslovovania s marketingovými ponukami spoločnosti TECHMAT s.r.o.,IČO: 363 384 51, so sídlom: A.Sládkoviča 2424/191, 018 61 Beluša, a to v rozsahu maximálne 6 mailov /rok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Čas platnosti súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa udelenia súhlasu alebo posledného poskytnutia služieb. Osobné údaje nebudú poskytované do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k profilovania zákazníka. Poskytnutím osobných údajov dotknutá osoba nadobúda právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov, právo na prenos osobných údajov na iného správcu, právo namietať proti spracovaniu osobných údajov a právo na odvolanie súhlasu. Právom dotknutej osoby je kedykoľvek sa obrátiť na úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

5. Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci spracováva jeho osobné údaje v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, môže požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie alebo podať námietku voči spracovaniu emailom zaslaným na adresu predajna@techmat-sk.eu. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby bezodkladne a vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

6. Internetová stránka www.techmat-sk.eu, ktorú prevádzkuje spoločnosť TECHMAT s.r.o.,IČO: 363 384 51, so sídlom: A.Sládkoviča 2424/191, 018 61 Beluša používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto internetových stránok s tým súhlasíte. Samotné cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať. Užívatelia majú možnosť odmietnuť spracovávať súbory cookies, napríklad tým, že vo svojom prehliadači spustí funkciu anonymného prehliadania alebo nastaviť používanie len niektorých cookies.